مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Docker platform hosting (beta) - Docker platform. Fai girare tua app oppure app preconfigurate: wordpress, joomla, prestashop, Veloce e sicura, pronta all'uso. Accesso SSH, root. Account gratis per tutto il periodo beta. Nessun obbligo
Wordpress docker container. You can run your app or run already configured apps on the platform. Wordpress, Joomla, prestashop preconfigured apps. SSH root access to the container. The account is free for all the beta period. No obligation

رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.