انتخاب محصول


- RAM: 1GB
Disco: 24GB
Banda Mensile: 2TB/mese
S.O.: OS Linux
RAM: 1GB
Storage: 24GB
Monthly Traffic: 2TB/month
S.O.: OS Linux
- RAM: 2GB
Disco: 48GB
Banda Mensile: 4TB/mese
S.O.: OS Linux
RAM: 2GB
Storage: 48GB
Monthly Traffic: 4TB/month
S.O.: OS Linux
- RAM: 4GB
Disco: 96GB
Banda Mensile: 8TB/mese
S.O.: OS Linux o Windows
RAM: 4GB
Storage: 96GB
Monthly Traffic: 8TB/month
S.O.: OS Linux or Windows
- RAM: 8GB
Disco: 192GB
Banda Mensile: 16TB/mese
S.O.: OS Linux o Windows
RAM: 8GB
Storage: 192GB
Monthly Traffic: 16TB/month
S.O.: OS Linux or Windows
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution